دبیر تشکل

             هسته اصلی بسیج دانشجویی (شهید چمران)

مسئول بسیج دانشجویی
جانشین
تربیت و آموزش
جذب و سازماندهی
فرهنگی
سایبری

 

آیین نامه اجرایی قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی

آیین نامه اجرایی قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی

مجموعه آیین نامه ها و دستور العمل های اجرایی فعالیت تشکل های اسلامی دانشگاهیان