مطالب توسط safari2011

, ,

وظايف و اختيارات مديريت امور فرهنگی و اجتماعی

 وظايف و اختيارات مديريت امور فرهنگی و اجتماعی تهيه گزارش‌های مستمر از فعاليت‌های انجام‏ شده. ايجاد هماهنگی بين فعاليت‌های مربوط به واحدهای تابعه. اجرای طرح­ های فرهنگی، سياسی و اجتماعی در دانشگاه. تهيه خبرنامه يا نشريات فرهنگی و انتشار آن در سطح دانشگاه. اجرای فعاليت‌های هنری و جشن‌ها و همچنين تشکيل نمايشگاه. تهيه و تنظيم […]

وظايف و اختيارات مديريت امور فرهنگی و اجتماعی

تهيه گزارش‌های مستمر از فعاليت‌های انجام‏ شده. ايجاد هماهنگی بين فعاليت‌های مربوط به واحدهای تابعه. اجرای طرح­ های فرهنگی، سياسی و اجتماعی در دانشگاه. تهيه خبرنامه يا نشريات فرهنگی و انتشار آن در سطح دانشگاه. اجرای فعاليت‌های هنری و جشن‌ها و همچنين تشکيل نمايشگاه. تهيه و تنظيم برنامه‏ های مختلف جهت اردوهای علمی و فرهنگی. […]