دکتر سپهرالدین طباطبائی

سرپرست مدیریت فرهنگی اجتماعی دانشگاه