دانشجوی عزیز، زمان ثبت نام به اتمام رسیده است.

شرایط ثبت نام

زمان ثبت نام:

زمان ثبت نام آقایان از ساعت ۱۲/۰۰ روز یکشنبه ۱۹ آبان ماه لغایت ۱۲/۰۰ روز سه شنبه ۲۱ آبان ماه می باشد.

زمان ثبت نام خانم ها از ساعت ۱۲/۰۰ روز یکشنبه ۱۹ آبان ماه لغایت ۱۲/۰۰ روز یکشنبه ۲۶ آبان ماه می باشد.

مبلغ ثبت نام:

آقایان می بایست مبلغ {۳۲,۰۰۰ تومان} هزینه اردو را به شماره کارت: ۹۷۹۰-۹۵۰۸-۹۹۷۴-۶۰۳۷ بنام آقای ادیب مصدقیان واریز نموده و نماگرفت (اسکرین شات) فیش واریزی را در محل مربوطه وارد نمایند.

خانم ها می بایست مبلغ {۳۲,۰۰۰ تومان} هزینه اردو را به شماره کارت: ۱۹۰۹-۷۷۱۳-۹۹۷۴-۶۰۳۷ بنام خانم افسانه مصطفی جو واریز نموده و نماگرفت (اسکرین شات) فیش واریزی را در محل مربوطه وارد نمایند.

در صورتی که دانشجو از حضور در اردو انصراف دهد، مبلغ پرداختی در حساب تغذیه وی ذخیره شده و به صورت نقدی پرداخت نمی گردد.

ظرفیت ثبت نام:

ظرفیت ثبت نام جهت شرکت در اردو ۴۰ نفر می باشد که در صورت به حد نصاب نرسیدن، اردو کنسل گردیده و مبلغ دریافتی عودت داده خواهد شد.

زمان حرکت و بازگشت:

آقایان: پنج شنبه، ۹۸/۰۸/۲۳، ساعت ۰۵/۳۰ صبح (خوابگاه پسران) – بازگشت: ۰۶/۰۰ عصر

خانم ها: پنج شنبه، ۹۸/۰۸/۳۰، ساعت ۰۵/۳۰ صبح (خوابگاه دختران) – بازگشت: ۰۶/۰۰ عصر

ساعت توقف در ترمینال صفه:۰۶/۱۵ صبح {به مدت ۵ دقیقه}

رضایت نامه:

داشتن رضایت نامه از سوی پدر جهت شرکت در اردو، برای تمامی خانم ها الزامی است.(رضایت نامه شرکت در اردو را از سایت امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه دریافت نموده و تکمیل نمایید.)

دانشجویان بیمار:

دانشجویانی که بصورت معمول یا خاص بیمار می باشند، می بایست ضمن درج نوع بیماری و منع یا حساسیت دارویی در سامانه ثبت نام و اطلاع آن به سرپرست اردو، داروهای خود را در طول سفر بهمراه داشته باشند.(دانشگاه در این رابطه فاقد مسئولیت می باشد)